Polityka Prywatności | Producent domów energooszczędnych, pasywnych, drewnianych, prefabrykowanych

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Tadeks Fertig Haus Sp. z o.o. Sp. k. e-mail: biuro@tadeks.pl (zwaną dalej TADEKS).

 

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez TADEKS w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tadeks.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług TADEKS. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy z TADEKS, której Pani/Pana jest stroną , w tym obsługi serwisowej i posprzedażowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TADEKS (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
c) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
d) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

4. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane (w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Panią/Pana rozwiązań w ramach umowy z TADEKS) podmiotowi współpracującemu z TADEKS zakresie produkcji i serwisu produktów.

 

5. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

 

6. Przysługuje użytkownikowi:
a) prawo dostępu do treści swoich:
prawo do uzyskania od TADEKS danych potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe użytkownika oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
– informacji o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika;
– informacji o kategoriach danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez TADEKS;
– informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym TADEKS ujawnił dane osobowe użytkownika lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
– informacji o możliwości skorzystania przez użytkownika z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;

b) prawo do sprostowania danych osobowych:
– prawo do żądania od TADEKS niezwłocznego sprostowania danych osobowych użytkownika, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych:
– prawo do żądania od TADEKS niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych użytkownika. TADEKS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe użytkownika, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek i TADEKS nie jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są
przetwarzane;
– cofnął użytkownik zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych;
– dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
Prawnego;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
– prawo do żądania od TADEKS ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika istnieje w następujących przypadkach:
– kwestionowania danych osobowych przez użytkownika przetwarzanych przez
TADEKS – na okres umożliwiający sprawdzenie prawidłowości tych danych;
– przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się użytkownik
usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– gdy TADEKS nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
użytkownika.

e) prawo do przenoszenia danych:
– prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych TADEKS oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to
technicznie możliwe.
TADEKS danych jest obowiązany udostępnić dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
– dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
– prawo użytkownika w dowolnym momencie wnieść sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie. TADEKS nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
– przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

7. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób:
a) pisemnie na adres : ul. Przemysłowa 1, 42-141 Przystajń
b) mailowo na adres: biuro@tadeks.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu (34) 388 20 06

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w sposób wskazany w pkt 7.

 

9. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

10.Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

11. Serwis www.tadeks.pl korzysta z plików cookies.

 

12. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. „Cookie” to plik zawierający dane, umieszczany w Państwa urządzeniu w trakcie wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie oraz podobne technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika poprzez zapisywanie preferencji, personalizację Państwa doświadczenia online, a czasami poprzez przesyłanie Państwu reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.

 

 

13. Strona internetowa www.tadeks.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 

14. Podczas pierwszych odwiedzin na stronie internetowej www.tadeks.pl, zostaną Państwu wyświetlone przyciski, umożliwiające zezwolenie na używanie plików cookie przez stronę lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat tych plików. Jeżeli wybiorą Państwo opcję „akceptuję”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na naszej stronie i mogą Państwo kontynuować jej przeglądanie.

 

 

15. Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie podczas odwiedzin strony internetowej www.tadeks.pl., jednakże odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować, iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.

 

 

16. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, jednakże możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

KONTAKT

 

TADEKS FERTIG HAUS sp. z o.o. sp. k.
42-141 Przystajń/Polska

woj. śląskie

zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 1

 

NIP: PL5742062795

REGON: 368136059

KRS: 0000693102

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

 

infolinia: +48 (34) 388 20 06
tel./fax+48 (34) 319 12 05
tel. kom. +48 691 524 232

tel. kom. +48 664 420 378
tel. kom. +48 602 513 324

tel. kom. +48 664 420 379

 

mail: biuro@tadeks.pl

 

Top